Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
Subject Librarian | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

Subject Guides


Subject Guides หรือ คู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เป็นคู่มือรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อต่าง ๆ โดยประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ หนังสืออ้างอิง บทความ วารสาร ฐานข้อมูล เว็บไซต์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวบุคคล คู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องหรือหัวข้อนั้น ๆ


รายชื่อ Subject Guides

Subject Guides แยกตามชื่อผู้จัดทำ

ทีมงาน Subject Librarian


สาขาสังคมศาสตร์

ทีม Subject Librarian สาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

 1. น.ส.ปิยธิดา ห่อประทุม (หัวหน้าทีม)
 2. น.ส.สายฝน เต่าแก้ว
 3. น.ส.สมร ไพรศรี
 4. นายธนัช บุญจันทร์

**สนใจใช้บริการ โปรดติดต่อ  social_sciences@car.chula.ac.th


สาขามนุษยศาสตร์

ทีม Subject Librarian สาขามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

 1. นางระเบียบ แสงจันทร์ (หัวหน้าทีม)
 2. น.ส.กนกกร กมลเพ็ชร
 3. นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์
 4. นางสมัญญา ไตรทิพย์พิทักษ์
 5. น.ส.จันทร์งาม ชูตระกูล
 6. น.ส.สราลี สงค์จำเริญ

**สนใจใช้บริการ โปรดติดต่อ  humanities@car.chula.ac.th


สาขาวิทยาศาสตร์

ทีม Subject Librarian สาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

 1. น.ส.กัลยา ยังสุขยิ่ง (หัวหน้าทีม)
 2. นางศุภกร เมาลานนท์
 3. น.ส.วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์
 4. นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์
 5. น.ส.วาสนา เหล่าชินชาติ
 6. น.ส.ภัคพรรณ พานิช
**สนใจใช้บริการ โปรดติดต่อ  science@car.chula,ac.th

บริการของ Subject Librarian


บริการของ Subject Librarian ประกอบด้วย

 • บริการสนับสนุนการเรียนการสอน
  • บริการช่วยจัดทำรายการหนังสือที่ควรอ่านสำหรับรายวิชาต่าง ๆ
  • บริการช่วยค้นหา จัดหา และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาต่างๆ
  • บริการให้ความรู้แก่นิสิตในรายวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะ การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย การเขียนรายการอ้างอิง และการใช้ซอฟต์แวร์จัดการรายการบรรณานุกรม
 • บริการสนับสนุนการวิจัย
  • บริการช่วยค้นหา จัดหา และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิจัย
  • บริการคู่มือแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้ในการวิจัย (Subject Guides)
  • บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเพื่อการวิจัย การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยเฉพาะสาขาวิชา การเขียนรายการอ้างอิง และการใช้ซอฟต์แวร์จัดการรายการบรรณานุกรม
  • บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการ

**สนใจใช้บริการ โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนการวิจัย
โทร 0-2218-2930  e-mail: rss@car.chula.ac.th**

อะไรคือ Subject Librarian?

Subject Librarian (บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา) คือ กลุ่มบรรณารักษ์/ผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศฉพาะสาขาทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ให้บริการสารสนเทศเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา/แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีให้บริการ การใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการบรรณานุกรม การจัดทำคู่มือช่วยการค้นคว้าสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์อีกด้วย เช่น การช่วยจัดทำรายการหนังสือที่ควรอ่านในรายวิชาต่าง ๆ หรือบริการช่วยจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆเข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)