Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
บริการตอบคำถาม | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

บริการตอบคำถาม


บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

1.บริการให้คำแนะนำวิธีค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร โปรดดูคู่มือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ

ขอแนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ที่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (eThesis in Thailand University Libraries) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,

        2.บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักงานฯให้บริการได้แก่ Single SearchOPAC, CU Reference Databases, CUIR, CoP รวมทั้งแนะนำแหล่งสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ Thailand Union Catalog, ThaiLIS Digital Colectionscholar.google, journallink เป็นต้น

3.ริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม

ให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบต่างๆ เช่น APA, MLA, VANCOUVER เป็นต้น โปรดดูตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

ตัวอย่างบรรณานุกรมท้ายเล่ม  http://www.grad.chula.ac.th/thesis/download/exam2.pdf
ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา    http://www.grad.chula.ac.th/thesis/download/exam.pdf
 

ภารกิจบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2929 และ 02-218-2918

E-mail : Samorn.p@car.chula.ac.th


  

FAQ นโยบายห้องสมุด

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บการประกันคุณภาพของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

FAQ การเข้าใช้บริการ (Access)

 คำถาม  จะเดินทางมาห้องสมุดด้วยรถเมล์ ขสมก. สายอะไร  รถไฟฟ้า BTS MRT ใด

คำตอบ  รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านถนน พญาไท ได้แก่ สาย 27  29  36  36ก  และ 501 รถไฟฟ้า BTS ที่อยู่ใกล้จุฬาฯ ได้แก่  สถานีสยาม และ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ รถไฟฟ้ามหานคร MRT ที่อยู่ใกล้จุฬาฯ คือ สถานีสามย่าน


 คำถาม  บุคคลภายนอกเข้าใช้ห้องสมุดได้หรือไม่

   คำตอบ  ผู้รับบริการที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้  โดยเสียค่าบำรุงห้องสมุดรายวัน 20 บาท พร้อมแลกบัตรประจำตัวที่เคาน์เตอร์บริการ  และหากต้องการเป็นสมาชิกห้องสมุดเพื่อเข้าใช้บริการตลอด 1 ปี หรือยืมหนังสือออกได้ด้วย ดูข้อมูลการสมัครสมาชิกที่นี่


คำถาม บุคคลภายนอกจะขอเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดคณะต่างๆ ในจุฬาฯ ได้หรือไม่

คำตอบ ห้องสมุดคณะต่างๆ ในจุฬาฯ เปิดบริการสำหรับบุคคลภายนอก  แต่ให้บริการในช่วงเวลาแตกต่างกัน  โปรดดูระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุดในจุฬาฯ

FAQ การค้นหาสารสนเทศ (How To)

คำถาม  ต้องการทราบวิธีค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในหอสมุดกลาง จุฬาฯ  ต้องเริ่มต้นอย่างไร

คำตอบ โปรดดูคู่มือการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจำแนกวิธีการค้นหา หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ข่าวจากหนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์


คำถาม มีเลขหมู่หนังสือแล้ว  ต้องไปหาสิ่งพิมพ์ยังไง

คำตอบ  ให้ตรวจสอบรหัสสถานที่ห้องสมุดในจุฬาฯ และตรวจสอบเลขหมู่

ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาตัวเล่ม 


            จากตัวอย่าง  พบว่ามีที่ Central Library ที่หอสมุดกลาง เลขหมู่ 895.913 ค519จ 2558 เป็นหมวด 800 อยู่ที่ชั้น 4 ออกจากลิฟต์เลี้ยวซ้าย


คำถาม ต้องการค้นงานวิจัยจุฬาฯ จากฐานข้อมูล CUIR แต่ไม่สามารถ login เข้าไปใช้ได้

คำตอบ ห้องสมุดขอแนะนำฐานข้อมูล CUIR ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์จุฬาฯ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มพร้อมเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปเข้ามา Download ใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพียงเข้ามาลงทะเบียนครั้งแรก  พร้อมศึกษาคู่มือการใช้งาน CUIR หากพบปัญหาการใช้งานให้ศึกษาจาก VDO  และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ email: CUIR@car.chula.ac.th


คำถาม ต้องการค้นหาหนังสือแต่ไม่พบบนชั้น เพราะมีคนยืมออกไปแล้ว แต่เป็นหนังสือหอสมุดกลาง อยากขอจองหนังสือต่อต้องทำอย่างไร

คำตอบ ผู้ที่มีบัตรสมาชิกห้องสมุด สามารถใช้บริการจองหนังสือผ่านเว็บ กรณีที่มีคนยืมออก ดูเพิ่มเติม   Link