Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
บริการ One Stop Service | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

บริการ One Stop Service


One Stop Service คืออะไร?

One Stop Service  คือการรวบรวมบริการพื้นฐานของห้องสมุดพร้อมให้บริการ ณ จุดเดียวที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้

1.บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูล (ดูเพิ่มเติม)

2.บริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ, วิทยานิพนธ์, วารสาร, จุลสาร, หนังสือพิมพ์)

    ผู้รับบริการค้นหาตัวเล่มไม่พบบนชั้นสิ่งพิมพ์  ให้ติดต่อกรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาตัวเล่มต่อไป    (ดูเพิ่มเติม)

3.บริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน

    ผู้รับบริการต้องการใช้หนังสือที่มีสถานภาพในระบบการค้นหาข้อมูลเป็น Cataloging หรือ Copy Being Process ซึ่งเป็นหนังสือที่กำลังดำเนินการจัดเตรียมตัวเล่มแต่ห้องสมุดยังไม่นำขึ้นชั้นบริการ  ให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ โดยคลิกเมนูในหน้าจอสืบค้นที่คำว่า Cataloging Request แล้วรอการแจ้งกลับทาง email ให้มารับตัวเล่มต่อไป

4.บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

    ประชาคมจุฬาฯ ที่ต้องการใช้ห้องอ่านหนังสือเป็นกลุ่มครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง  สำหรับนิสิตจุฬาฯ ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (ยกเว้นช่วงสอบ) โดยแบ่งพื้นที่บริการห้องค้นคว้ากลุ่มคือ  ชั้น 2 (6 ห้อง) ชั้น 4 (4 ห้อง) ชั้น 5 (2 ห้อง)  ให้ติดต่อกรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 พร้อมแนบบัตรนิสิตหรือบัตรบุคลากร  แล้วรับกุญแจและปากกาไวท์บอร์ด เพื่อใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มต่อไป (จองห้องผ่านเว็บที่นี่)

5.บริการให้คำแนะนำเครือข่ายไร้สาย

    ประชาคมจุฬาฯ สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย (ChulaWiFi) และเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN) เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม (FullText)ได้ทุกที่ทุกเวลา

6.บริการสมัครสมาชิก (Membership)(ดูเพิ่มเติม)

7.บริการยืม-คืน (Check-out / Check-in)(ดูเพิ่มเติม)

8.บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น (Inter Library Loan)(ดูเพิ่มเติม)

9.บริการนำส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดในจุฬาฯ (Chulalinet Book Delivery) (ดูเพิ่มเติม)

10.บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสืบค้นสารสนเทศ (Computer & Internet) (ดูเพิ่มเติม)

11.บริการ iPad 

     ประชาคมจุฬาฯ ขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัส (Tablet) ครั้งละ 3 ชั่วโมง และอนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น

12.บริการห้องนมาซ (The Prayer Room)

     ผู้รับบริการที่นับถือศาสนาอิสลาม ติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เพื่อขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องนมาซ ซึ่งมีพื้นที่บริการที่ชั้น 5 มีจำนวน 2 ห้องคือ ห้องนมาซชายและห้องนมาซหญิง

13.บริการจำหน่ายของที่ระลึกห้องสมุด CU Library

      เสื้อโปโล เสื้อยืดคอวี  ร่ม พวงกุญแจ ถุงผ้า Flash-drive  


ภารกิจบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

เบอร์โทรศัพท์ 02-218-2929 และ 02-218-2918

E-mail : Samorn.p@car.chula.ac.th