Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
OAR Collections | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

Collections

ทรัพยากรสารสนเทศในสำนักงานวิทยทรัพยากร มีการจัดเก็บไว้บริการในลักษณะ Collections ต่าง ๆ เพื่อบริการให้ผู้ใช้บริการ สามารถหยิบตัวเล่มได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยแบ่งออกเป็น Collection ดังนี้

พื้นที่บริการ ชั้น 1 หนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง/หนังสือจองและหนังสือสำรองรายวิชา

1. หนังสือพิมพ์ ซึ่งจะบริการหนังสือพิมพ์ รายวัน ราย 3-4 วัน รายสัปดาห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. วารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ซึ่งจะบริการ วารสารวิชาการ นิตยสาร ในปีปัจจุบันและล่วงเวลา จัดแยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่อง
3. หนังสือจองและหนังสือสำรองรายวิชา โดยจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมของดิวอี้ ซึ่งจัดแยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พื้นที่บริการ ชั้น 2 วิทยานิพนธ์/หนังสืออ้างอิง

1. วิทยานิพนธ์ โดยจัดเก็บวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในลักษณะ Collection พิเศษ ดังนี้     
    - วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2549-ปัจจุบัน ให้บริการเป็นระบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการหยิบตัวเล่มให้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
   - วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2489-2548 ให้บริการเป็นระบบชั้นปิด ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลและขอใช้บริการได้โดยยื่นแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ที่เคาว์เตอร์บริการ 
2. หนังสืออ้างอิง โดยจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมของดิวอี้ จำแนกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ดังนี้
    - บรรณานุกรม
    - ดรรชนีและสาระสังเขป
    - สารานุกรม
    - หนังสือรายปี
    - นามานุกรม
    - คู่มือ,พจนานุกรม
    - ชีวประวัติ
    - อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
    - แผนที่ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พื้นที่บริการ ชั้น 3 สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อออนไลน์

เป็นบริการหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มภารกิจเผยแพร่สื่อ ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้บริการโสตทัศนวัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วย สื่อดังต่อไปนี้

     - สื่อสอนภาษา สื่อประกอบการเรียนการศึกษา

     - สารคดี

     - เพลง

     - ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา

พื้นที่บริการ ชั้น 4 หนังสือสาขามนุษยศาสตร์ /หนังสือสาขาวิทยศาสตร์

1. หนังสือสาขามนุษยสาสตร์ (ออกจากลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือ) จัดเก็บและให้บริการสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    - สาขาบรรณารักษศาสตร์
    - ภาษา และวรรณคดี
    ซึ่งจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยครอบคลุมหมวด 000, 400 และ 800 เช่น หนังสือที่ เกี่ยวข้องกับ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาษายุโรปสมัยใหม่ และวรรณคดีคลาสิก

2. หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์ (ออกจากลิฟท์อยู่ด้านขวามือ) จัดเก็บและให้บริการสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

   - ฟิสิกส์
   - เคมี
   - ธรณีวิทยา
   - แพทยศาสตร์
   ซึ่งจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยครอบคลุมหมวด 500 และ 600 เช่น หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

พื้นที่บริการ ชั้น 5 หนังสือสาขาสังคมศาสตร์

1. หนังสือสังคมศาสตร์ (ออกจากลิฟต์อยู่ด้านขาวมือ) จัดเก็บและให้บริการสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    - ปรัชญา
    - ศาสนา
    - ศิลป
    - ภูมิศาสตร์
    - ประวัติศาสตร์

2. หนังสือสังคมศาสตร์ (ออกจากลิฟต์อยู่ด้านซ้ายมือ) จัดเก็บและให้บริการสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    - กฎหมาย
    - การศึกษา
    - เศรษฐศาสตร์
    - สถิติ
    - การพาณิชย์ การติดต่อสื่อสารและขนส่ง
ซึ่งจัดหมวดหมู่ในระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยครอบคลุมหมวด 100, 200, 300, 700 และ 900