Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
Milestone | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

2556 - ถึงปัจจุบัน

.. 2557

 • เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี(Connecting Knowledge : Library, New Media & Technology) โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • สำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ One Functional unit One  Community (OFOC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดบุรีการาม อำเภอแก่งคอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา สังกัดศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

 .. 2556

 • เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ..2556 ศูนย์วิทยทรัพยากรร่วมมือกับพันธมิตรจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนจัดกิจกรรม Corporate  Social Responsibility (CSR) เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วยการจัดงานให้ด้วยรัก มอบด้วยใจ แด่น้องๆ ผู้พิการทางสายตาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ ในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมิกวิทยาอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
 • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม พ..2556ศูนย์วิทยทรัพยากรจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่องเรียนรู้ไปกับห้องสมุดยุคใหม่(Live and Learn in the Modern Library)ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เพื่อสนองนโยบายการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                           
 • เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ..2556สำนักงานวิทยทรัพยากรจัดงานเรารักภาษาไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนองพระราชดำรัสและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของภาษาไทยและสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • งาน "เรารักภาษาไทย "เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - 2555

พ.ศ. 2555

 • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ..2555 ศูนย์วิทยทรัพยากร จัดงานเนื่องในโอกาสวันกิติยากร 8 มิถุนายนวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ โดยจัดงานเสวนาเรื่องหนังสือเก่า เล่าเรื่องมรดกภูมิปัญญาไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมรดกภูมิปัญญาของชาติไทย
 • ศูนย์วิทยทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบ้านนี้มีสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด 3 ดีในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรีให้แก่ห้องสมุดโรงพยาบาลแก่งคอยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)อำเภอแก่งคอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
 • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ..2555 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่ให้แก่โครงการบ้านนี้มีสุขและศูนย์วิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ประจำปี 2554
 • งานเสวนาเรื่อง "หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย" วันศูกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับมอบตู้หนังสือพระราชทานในวโรกาสพระราชพิธ๊พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วชิราวุธวิทยาลัย จัดสร้างตู้บรรจุหนังสือโดยเสด็จพระราชกุศล พระราชทานแด่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ใบรับมอบตู้หนังสือพระราชทาน/รายชื่อหนังสือในโครงการตู้เฉลิมพระเกียรติ)

.. 2553

 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ..2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาศรมวงษาธิราชสนิท ณ สถาบันวิทยบริการ ชั้น 6 เนื่องด้วยในปี พ..2551องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ประกาศยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาปราชญ์และกวี ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมและราชสกุลสนิทวงศ์จึงร่วมมือกันจัดตั้งอาศรมวงษาธิราชสนิทขึ้น     เพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิทในด้านวรรณกรรมการศึกษาวัฒนธรรมการต่างประเทศการบริหารราชการแผ่นดินและการแพทย์แผนไทย
 • สถาบันวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบ้านนี้มีสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     สำหรับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด 3 ดีในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี   ให้แก่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาสอำเภอแก่งคอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

พ.ศ. 2552

 • เมื่อเดือน มกราคม พ.. 2552 หอเกียรติยศออนไลน์ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์วิทยทรัพยากร http://www.car.chula.ac.th/halloffame เป็นครั้งแรกนับเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านหอเกียรติยศลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่นำเสนอด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าเยี่ยมชมทางออนไลน์สามารถเปิดอ่านเอกสารต่างๆ และชื่นชมภาพแห่งความทรงจำในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้จะได้จัดทำข้อมูลหอเกียรติยศของปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอื่นๆ ต่อไป
 • สถาบันวิทยบริการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบ้านนี้มีสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุด 3 ดีในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสระบุรี     ให้แก่โรงเรียนวัดชำผักแพว อำเภอแก่งคอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 และกาดำเนินงานโครงการ 32 เสียงธรรม แก่ผู้พิการทางสายตา ด้วยการจัดทำหนังสือเสียงมอบแด่ห้องสมุด คนตาบอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ     

2546 - 2550

พ.ศ. 2548

 • เมื่อเดือนพฤษภาคม พ..2548 สถาบันวิทยบริการ Open House E-Library และแนะนำ CUSmart Card พร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เรื่อง Knowledge Guide : ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการมอบแด่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและจัดทำคู่มือ Welcome to E-Library เผยแพร่ในวันลงทะเบียนแรกเข้าของนิสิตและบัณฑิตศึกษา

2541 - 2545

พ.ศ. 2545

 • เปิดห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการศึกษาแบบ Non-Linear
 • เปิดตัวฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สาระพื้นถิ่น
 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.3 จากสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 • ได้เป็น mirror site ของฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ UNCTAD
 • ประสานงานการจัดตั้งศูนย์การอบรมภูมิภาค UNCTAD / ITD ในมหาวิทยาลัย
 • จัดงานพิธีเปิดศูนย์การอบรมฯ ซึ่งฯพณฯนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และเลขาธิการ UNCTADโดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทำ webcast ไปทั่วโลก
 • จัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐสภา
 • เปิดบริการวันละ 18 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน โดยไม่มีวันหยุด เป็นเวลา 6 สัปดาห์ระหว่างสอบประจำภาคการศึกษา
 • ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการสัญจร "Who Own's Women's Bodies" โดยศิลปินชาวฟิลิปปินส์
 • มีระบบสำนักงานอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ

พ.ศ. 2544

 • จัดหาและแนะนำโปรแกรม Web base Learning แก่คณาจารย์เพื่อสนองนโยบาย e-learning ของมหาวิทยาลัย
 • เริ่มดำเนินการระบบประกันคุณภาพในเดือนมีนาคมแต่งตั้งกรรมการและเตรียมการจัดทำ เอกสารระบบตลอดจนปฏิบัติตามคู่มือคุณภาพและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพนิทรรศการสัญจรของกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ"Beyond Paradise : Nordic Artists Travel East" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศของทวีปเอเชียและช่วยจัดนิทรรศการขึ้นอีก 4 แห่งในประเทศ
 • ร่วมกับฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์สถานทูตอเมริกา จัดการสัมมนาทางไกล เรื่อง "Copyright and Fair Use in the Digital Millennium" ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 4 แห่งทั่วประเทศและ webcasted ไปทั่วโลก
 • จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล (VC) อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดปี
 • พัฒนาบุคลการให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการเพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของห้องสมุดและศูนย์ความรู้ เช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร การตลาด และภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 พ.ศ. 2543

 • เปิดศูนย์กลางการเรียนการสอนทางไกลของธนาคารโลกเป็นแห่งแรกของประเทศ
 • ใช้โปรแกรม SAP R/3 กับงานสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล
 • เริ่มใช้โปรแกรม Oracle Financial Application กับงานงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
 • โครงการเปิดบริการห้องสมุดทุกวันตลอดปี
 • โครงการจัดทำ Matadata
 • โครงการ Virtual Exhibition

พ.ศ.2542

 • มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอลจุฬาฯ พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อสารวิ่งด้วยความเร็วสูงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 • มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายห้องสมุดดิจิตอล จุฬาฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
 • เริ่มโครงการ "ศูนย์เอกสารโครงการธนาคารโลก"
 • เข้าร่วมโครงการ CORC กับ OCLC ในประเทศสหรัฐอมริกา เพื่อการสร้างและใช้ข้อมูลทางบรรณานุกรมของ Website ต่าง ๆ นับเป็นแห่งแรกของประเทศ
 • พัฒนา Template สำหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
 • เปิดบริการ NETg ให้นิสิตเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย
 • เปิดบริการ Digital Music Library
 • นำระบบ Non-Linear Editing (BETACAM SP) มาใช้กับงานผลิตสื่อโทรทัศน์
 • สร้างฐานข้อมูลและพัฒนา search engine ในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลพื้นถิ่น (Local Content Database)

พ.ศ. 2541

 • ติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ในเครือข่าย UniNet
 • เปิดศูนย์ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 • เปิดบริการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย

 

2536 - 2540

พ.ศ. 2540

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนฝีพระหัตถ์ ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์
 • เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 512 Kbps
 • ใช้ "สมาร์ทการ์ด" บัตรอัจฉริยะกับการยืมคืน
 • เปิดบริการ CU Cyber Zone เพื่อการใช้งาน Internet ในรูป Multimedia
 • ให้บริการฐานข้อมูลกฤตภาคบทความและข่าวออนไลน์
 • ศูนย์เอกสารประเทศไทยเปิดให้บริการฐานข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS บน LAN

พ.ศ. 2539

 • เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 256 Kbps
 • เริ่มให้บริการ CU Reference Databases
 • รับมอบและให้บริการด้านอเมริกาศึกษาจาก USIS นับเป็น collection แห่งที่ 58 ของโลก
 • เปิดบริการศูนย์การศึกษาโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ (CBT)
 • ให้บริการห้องสตูดิโอถ่ายภาพ
 • เปิดตัวโครงการนำร่องใช้สมาร์ทการ์ดแทนการใช้บัตร Chulalinet
 • พัฒนางานสารบรรณเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป INFOMA

 พ.ศ. 2538

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปวิทยนิทรรศน์และทรงทดลองสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Chulalinet นับเป็นการเปิดตัว Chulalinet อย่างเป็นทางการ
 • เจ้าหญิงเอลานา แห่งสเปน และดยุก แห่งโลกู พระสวามี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่อง "มีโรวิญญาณแห่งตะวันออก" ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์
 • หอสมุดกลางเปิดบริการจ่าย-รับอัตโนมัติ ทำให้สถาบันวิทยบริการเป็นห้องสมุดอัตโนมัติรูปแบบแห่งแรก
 • เปิดบริการฐานข้อมูลพิเศษ (Special Database) ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
 • เปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา 36 ที่นั่ง

 พ.ศ. 2537

 • ใช้ INNOPAC สร้างระบบข่ายงานห้องสมุดอัตโนมัติ
 • จัดตั้งฝ่ายระบบสารสนเทศ

 พ.ศ. 2536

 • เพิ่มความเร็วของ Internet เป็น 64 Kbps
 • จัดตั้งศูนย์เอกสารยุโรป (European Information Center) และเป็น depository library ของสิ่งพิมพ์สหภาพยุโรป
 • พัฒนา"ระบบบริหารวิทยบริการ" ซึ่งเป็นระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Oracle ครอบคลุมงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

2529 - 2535

พ.ศ. 2535

 • เป็น node และ Internet Gateway บริการตลอด 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศด้วยความเร็ว 9.6 Kbps

พ.ศ. 2533

 • จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ปีแห่งการรู้จักแสวงหาสารนิเทศ (Information Seeking Literacy Year) รวมทั้งจัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 8
 • ร่วมโครงการศูนย์บริการสารนิเทศสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531

 • พัฒนาและเผยแพร่ CU-MARC ในการลงรายการข้อมูล
 • เริ่มโครงการพัฒนาระบบข่ายงานห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Chulalinet)

พ.ศ. 2530

 • บริการฐานข้อมูลพิเศษด้านสังคมศาสตร์ ณ ศูนย์เอกสารประเทศไทย
 • บริการออนไลน์ฐานข้อมูล Union List of Serials in Thailand 

พ.ศ. 2529

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเยี่ยมชมกิจการของสถาบันวิทยบริการ
 • เป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่โปรแกรมCDS/ISISแห่งประเทศไทย(National Distributing Center for CDS/ISIS)
 • สร้างฐานข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศและดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม CDS/ISIS