Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
Library Tour | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

วีดีทัศน์แนะนำบริการและทรัพยากร

บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนิสิตใหม่ทุกระดับการศึกษา  และบุคลากรใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ต้องการเรียนรู้ระบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์