Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
บริการ Impact Factor | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

บริการ Impact Factor


Impact Factor คืออะไร

Impact Factor (IF) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Thomson Reuters เพื่อใช้เป็น ดัชนีหนึ่ง ที่แสดงถึงคุณภาพของวารสาร โดยวัดจากค่าความถี่ที่บทความในวารสารหนึ่งๆ ได้รับการอ้างถึง ในช่วง 2 ปี (ตามการจัดของ JCR year)

IF = 1.0 หมายถึง โดยเฉลี่ย บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับการอ้างถึง 1 ครั้ง

การพิจารณาคุณภาพของวารสารโดยใช้ค่า IF จะต้องเปรียบเทียบค่า IF นี้ ในระหว่างกลุ่มวารสารที่จัดอยู่ในสาขาเดียวกัน จึงจะทราบว่าวารสารรายชื่อหนึ่งๆ มี IF สูง หรือ มีผลกระทบในวงวิชาการสูงเป็นอันดับต้นๆ ของสาขาหรือไม่

การตรวจสอบค่า Impact Factor

ท่านสามารถตรวจสอบค่า IF ของวารสาร ได้จาก Journal Citation Reports

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภารกิจสนับสนุนการวิจัย โทร. 0 2218 2930 อีเมล์ rss@car.chula.ac.th