Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
บริการจองและสำรองหนังสือประกอบรายวิชา | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

บริการจองและสำรองหนังสือประกอบรายวิชา


บริการจองหนังสือ (Hold)

ใช้บริการจองได้เฉพาะเมื่อพบว่าหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ต้องการยืม **มีผู้ยืมออกไปเท่านั้น** โดย

  • ใช้บริการที่เคาน์เตอร์ โดยเขียนใบจองไว้กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ ยืม–คืน
  • ใช้บริการผ่านหน้าจอของการสืบค้น และ WEB OPAC
เมื่อห้องสมุดได้รับตัวเล่มหนังสือคืนแล้ว จะเก็บตัวเล่มไว้ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน ชั้น 1 และให้มายืมได้ภายใน 5 วันนับแต่วันนัด หลังจากนั้นจะส่งหนังสือขึ้นชั้นตามปกติ

วิธีจองผ่านหน้าจอการสืบค้น WEB OPAC

1. สืบค้นหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ต้องการจาก WEB OPAC

2. คลิกที่ Request หากต้องการจองเพื่อยืมหนังสือ/สิ่งพิมพ์ ต่อจากผู้ที่ยืมไปก่อน

3. พิมพ์ชื่อ – นามสกุล และ Barcode ที่บัตรสมาชิก ..... ฯลฯ

4. คลิก dropdown ที่ Choose a Pickup Location และเลือก Circulation Hold

5. คลิก Submit เมื่อเสร็จเรียบร้อย จะปรากฏข้อความว่า Your request for ………… was successful

บริการสำรองหนังสือรายวิชา (Course Reserves)

อาจารย์/ผู้สอนสามารถแจ้งความประสงค์ให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือ ซึ่งกำหนดให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอนได้ใช้เป็นพิเศษ ที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน โดยนิสิตสามารถเรียกดูรายการหนังสือเหล่านี้ได้จากหน้าจอการสืบค้น

 
ติดต่อ บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดกลาง

โทรศัพท์: 0-2218-2927-8 E-Mail: prangtip.i@car.chula.ac.th