Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
Chulalinet Collections | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

Chulalinet Collections


ห้องสมุดคณะจิตวิทยา

ห้องสมุดคณะจิตวิทยา

ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ซอยจุฬา 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 097-0067262

ที่อยู่สำหรับติดต่อคณะ
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  โทรศัพท์ 0-2218-1185 โทรสาร 0-2218-1195

Facebook : https://www.facebook.com/psylibcu

เงื่อนไขการให้บริการ
    เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์—อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขพิเศษการให้ยืม
•โครงงานทางจิตวิทยา (Senior Project) ให้ยืมได้เป็นเวลา 7 วัน
•วิทยานิพนธ์ให้ยืมเฉพาะฉบับที่ 2 เป็นต้นไป ให้ยืมได้เป็นเวลา 3 วัน (จำกัดเฉพาะอาจารย์และนิสิตคณะจิตวิทยา)

1. โครงงานทางจิตวิทยา (Senior Project)
Scope of Collection     คอลเลคชั่นที่รวบรวมโครงงานทางจิตวิทยา (Senior Project) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยนิสิตปริญญาบัณฑิตของคณะจิตวิทยา เริ่มรวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ห้องสมุดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
อาคารสถาบัน 3 ชั้น 11 จุฬาฯ ซอย 62 พญาไท กทม. 10330
โทร. 02-2188046-7
E-mail :     wsunanta@chula.ac.th
                surada.s@chula.ac.th

List of CPHS Thesis
URL สำหรับเข้าถึงข้อมูล : Library.cphs.chula.ac.th/CPSHThesis.html
Scope of Collection : Abstract ของวิทยานิพนธ์ นิสิตวิทยาลัยฯ ระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก
หมายเหตุ : ภาษาอังกฤษ

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ และ สรรพศาสตร์สโมสร คณะอักษรศาสตร์

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ และ สรรพศาสตร์สโมสร คณะอักษรศาสตร์
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ อาคารมหาวชิราวธ โทร. 0-2218-4890-1
สรรพศาสตร์สโมสร อาคารมหาจักรีสิรินธร  โทร. 0-2218-4876, 0-2218-4864

เงื่อนไขการให้บริการ ตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

   1. ASEAN Collection
URL สำหรับเข้าถึงข้อมูล www.library.car.chula.ac.th
Scope of Collection รวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน รวมถึงวรรณกรรมด้วย มีรหัส AS หน้าเลขเรียกหนังสือ
หมายเหตุ ห้องอาเซียน อยู่ที่ ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธปีกอาคารด้านหอประชุมใหญ่
 

   2.  พิพิธพัสดุ์ชนเผ่าไท-กะได
URL สำหรับเข้าถึงข้อมูล    http://hic.arts.chula.ac.th/index.php/component/content/article/13-2013-12-29-08-24-57/54-tai-ka-dai
Scope of Collection รวบรวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของชนเผ่าไท-กะได ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีหนังสือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าไท-กะได ในเรื่อง ภาษา ความเป็นอยู่และประเพณี
หมายเหตุ บริการเฉพาะภายในห้องสมุดที่ ชั้น 1 อาคารมหาวชิราวุธ
 
  3.   ผลงานอาจารย์คณะอักษรศาสตร์
URL สำหรับเข้าถึงข้อมูล www.library.car.chula.ac.th
Scope of Collection รวบรวมผลงานเขียน ตำรา หนังสือ เอกสารการสอน โดยเฉพาะที่จัดพิมพ์โดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มีรหัส PUB หน้าเลขเรียกหนังสือ
หมายเหตุ บริการเฉพาะภายในห้องสมุด ที่ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราวุธ

4.  ผลงานนิสิตเก่าอักษรศาสตร์
URL สำหรับเข้าถึงข้อมูล www.library.car.chula.ac.th
Scope of Collection รวบรวมผลงานประพันธ์ของนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ ทั้งที่เป็น หนังสือ ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล สารคดี สื่อโสตทัศน์และบทความ มีรหัส W หน้าเลขเรียกหนังสือ
หมายเหตุ บริการเฉพาะภายในห้องสมุด ที่ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราวุธ

5.   หนังสืออารยธรรมไทย
URL สำหรับเข้าถึงข้อมูล www.library.car.chula.ac.th
Scope of Collectionรวบรวมหนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมไทย ทั้งด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ใช้อ่านประกอบการเรียนรายวิชาอารยธรรมไทย มีรหัส ท หน้าเลขเรียกหนังสือ
หมายเหตุ ให้บริการยืมแก่นิสิตต่างคณะที่ลงเรียนรายวิชานี้ด้วย อยู่ที่ สรรพศาสตร์สโมสร ชั้น 2 อาคารมหาจักรีสิรินธร