Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
บริการยืม-คืน | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

บริการยืม-คืน


หอสมุดกลาง

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการที่มีให้กับสมาชิกของห้องสมุด ซึ่งประกอบไปด้วย นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถใช้บริการได้ 2 รูปแบบ 

1. ยืมโดยเจ้าหน้าที่ ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน ชั้น 1 

2. ยืมที่เครื่องยืมอัตโนมัติ (Self-check) ในปัจจุบันมีให้บริการอยู่ 2 เครื่อง คือ ที่ชั้น 1 และชั้น 5 (ฝั่งสาธิต)

 บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการที่รับคืนเฉพาะหนังสือของหอสมุดกลาง สามารถใช้บริการได้ 2 รูปแบบ 

1. รับคืนโดยเจ้าหน้าที่ ใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน ชั้น 1 

2. รับคืนที่ Bookdrop ในปัจจุบันมีอยู่ 2 จุด คือ บริเวณชั้น 1 และด้านนอกอาคารบริเวณลานจอดรถฝั่งสาธิต


ศูนย์เอกสารประเทศไทย

  • ผู้ใช้บริการที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับปริญญาโท นิสิตระดับปริญญาเอก เจ้าหน้าที่และอาจารย์ สามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์เอกสารฯได้ภายในศูนย์เอกสารฯ หากต้องการยืมเอกสารต้องนำบัตรประจำตัวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านหัวข้อ “การยืมเอกสาร"


  • ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้ใช้บริการจากสถาบันอื่นสามารถใช้บริการศูนย์เอกสารฯ ภายในศูนย์เอกสารฯ ได้เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถยืมได้


หมายเหตุ: ผู้ใช้บริการทั่วไปและผู้ใช้บริการจากสถาบันอื่นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าทางเข้า ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากรเพื่อใช้บริการศูนย์เอกสารฯ ค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท

 

การยืมเอกสาร