Chulalongkorn University Office of Academic Resources Home
กิจกรรม 5ส | สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง], Office of academic resources Chulalongkorn University {Central library]

กิจกรรม 5ส


กิจกรรม 5 ส

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day


ทำหน้าที่ธำรงรักษามาตรฐาน 5ส ของสำนักงานวิทยทรัพยากร และรณรงค์ในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบพื้นที่ในสำนักงาน เสนอแนะการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งประสานงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีแผนดำเนินกิจกรรม ดังนี้

  • จัดทำ Fan Page บ้านนี้มี 5ส https://www.facebook.com/5S.OAR
  • กิจกรรมส่งเสริมการทำ 5ส (5ส สร้างสุข)
  • กิจกรรมศึกษาดูงาน
  • Big Cleaning Month & Day


 ... VDO 5ส วันวาน ...


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.car.chula.ac.th/qa-web/5S.html

...