สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบจองห้องค้นคว้ากลุ่ม

เงื่อนไข

 • ผู้ขอใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มต้องเป็นนิสิต อาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ จำนวนอย่างน้อย 4 คน
 • ใช้บริการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง/วัน ถ้าต้องการใช้ติดต่อกันมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน และมีห้องว่าง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ
 • หากมาช้าเกินกว่า 15 นาที เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองห้อง เพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้งานต่อไป
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โปรดนำปากกาเขียนไวท์บอร์ดมาเอง

ขั้นตอนการจองห้องและเข้าใช้บริการ

 1. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน
 2. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 3. กรอกชื่อ อีเมล และรหัสนิสิตอย่างน้อย 4 คน (สำหรับนิสิตวิทยาลัยปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี รหัส ให้พิมพ์รหัส 7 ตัวแรกและตามด้วย p)
 4. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 5. ก่อนเข้าใช้บริการ แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวครบทุกคนตามจำนวนที่กรอกไว้ในแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการยกเลิกการจองห้อง

 1. คลิกที่แถบสีแดงจะปรากฎชื่อผู้จองที่ด้านล่างตาราง
 2. กรอกอีเมลที่ใช้ในการจองห้อง แล้วกดปุ่ม Submit
 3. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับจากระบบ และคลิกที่ link ที่แนบไปกับอีเมลเพื่อยืนยันการยกเลิกการจองห้อง
 4. เมื่อมาตรวจสอบที่ตารางการจองห้อง ห้องที่เคยจองไว้ แถบสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

2017 March
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

8-9.009-10.0010-11.0011-12.0012-13.0013-14.0014-15.0015-16.0016-17.0017-18.0018-19.0019-20.0020-21.0021-22.0022-23.0023-24.00
ชั้น 2 ห้อง 1 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 2 ห้อง 2 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 2 ห้อง 3 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 2 ห้อง 4 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 2 ห้อง 5 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 2 ห้อง 6 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 4 ห้อง 1 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 4 ห้อง 2 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 4 ห้อง 3 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 4 ห้อง 4 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 5 ห้อง 1 | | | | | | | | | | | || | | |
ชั้น 5 ห้อง 2 | | | | | | | | | | | || | | |

รายละเอียดการจอง

*** Required field

ผู้จอง :

* Required field

ถ้าต้องการยกเลิกการจองห้องนี้ ใส่อีเมล์ด้านล่างรายละเอียดการจอง
ผู้จอง :

ถ้าต้องการยกเลิกการจองห้องนี้ คลิกที่นี่