ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ

เกิด : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2470 ที่กรุงเทพมหานคร ◆ การศึกษา : เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจนจบระดับมัธยมศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษานั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ สอบเข้าเป็นนิสิตแผนกวิชาการบัญชีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2489 เป็นนิสิต รุ่นที่ 7 ของคณะฯ เมื่อศึกษาจบชั้นปีที่ 2 ได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจบระดับปริญญาตรีสาขา Commerce สหราชอาณาจักร จากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมที่ The Institute of Chartered Accountants และ The Institute of Chartered Accountants สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์ในคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2499 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ทางวิชาการบัญชีในปี พ.ศ. 2510 และได้ดำรงตำแหน่งคณบดีเมื่อ พ.ศ. 2514 นอกจากนั้นยังได้รับหน้าที่สำคัญหลายตำแหน่งในการบริหารมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จาก พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2520 ต่อมาได้ลาออกจากราชการเป็นข้าราชการบำนาญเมื่อ พ.ศ. 2520 แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษาเมื่อ พ.ศ. 2521 และได้ขอให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2525 และ ในปี พ.ศ. 2530 ได้ขอพระบรมราชานุญาตพระราชทานชื่อของ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ แห่งจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต่อเนื่องมาเป็นวาระที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันนี้

ในระหว่างที่รับราชการที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งต่อมาท่านได้ดำรงตำแหน่งคณบดีท่านได้พัฒนาด้านวิชาการอย่างกว้างขวางและทันสมัย ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิตได้มีการเปิดสาขาวิชาและภาควิชาหลายภาควิชา อาทิ สาขาวิชาบัญชีต้นทุน สาขาวิชาการธนาคารและการ เงิน สาขาวิชาการตลาด เป็นต้น หลักสูตรประกาศนัยบัตรชั้นสูงสาขาการสอบบัญชีและสถาบันวิจัยธุรกิจก็ดำเนินการในสมัยที่ท่านบริหารงานคณะ ท่านยังได้พัฒนาคณาจารย์ของคณะพร้อมกันไปกับการพัฒนาด้านวิชาการ โดยจัดส่งคณาจารย์ไปศึกษาและอบรมทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คุณภาพการสอนและการวิจัยของคณาจารย์มีประสิทธิภาพดีอย่างยิ่ง

ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรมต่อผู้ร่วม งาน ทำให้คณาจารย์และข้าราชการมีความสมัครสมานสามัคคี ต่างมุ่งปรารถนาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะวิริยะ ทำให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในยุคของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก

ด้วยความสามารถดีเด่นของท่านในการบริหารงานคณะ ท่านจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมบริหารงานของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งผู้บริหารชั้นสูง ผลงานของท่านเกิดประโยชน์มากในมหาวิทยาลัย อาทิ การปรับ ปรุงพัฒนาระเบียบปฎิบัติงานด้านการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย ได้พิทักษ์ผลประโยชน์และเพิ่มพูนรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การเริ่มนำข้อมูลจากการวิจัยมาใช้ในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 4 เมื่อพ.ศ. 2521-2524 ทำให้การวางแผนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านได้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันภาษา เพื่อเป็นหน่วยกลางบริการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตทั้งมหาวิทยาลัย และริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมของมหาวิทยาลัยขึ้น ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ การจัดตั้งสถาบันวิทยบริการขึ้น เป็นผลให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ทรัพยากรได้จากทุกแหล่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเสริมสร้างเอกลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดีเด่น และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศทางวิชาการได้

เมื่อมหาวิทยาลัยดำริให้มีโครงการผลิตมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ ได้พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและมีประสบการณ์จากการประกอบวิชาชีพการบัญชีและการบริหาร จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าโครงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้ขอให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพี่อริเริ่มโครงการผลิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเคลล็อกก์ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิน วิทยาลัยวอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพบริการธุรกิจชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมการผลิตนักบริหารอาชีพระดับนานาชาติให้แก่องค์ การธุรกิจ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การต่างประเทศในประเทศไทย นับว่าท่านเป็นผู้ที่ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่าระดับมหา วิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศ ทำให้ชื่อเสียงเกียรติประวัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่จนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี ท่านได้มีส่วนช่วยประเทศชาติในด้านนี้ โดยร่วมให้ความคิดเห็นหรือร่วมดำเนินการ จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จ และที่เป็นปัญหาก็สามารถขจัดอุปสรรคหมดสิ้น ตำแหน่งสำคัญในอดีตที่ท่านได้รับเกียรติให้เข้าดำรงตำแหน่ง อาทิ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ถึงแม้ว่าท่านจะมีภารกิจในวิชาชีพของท่านอย่างมากมายก็ตาม ท่านยังได้สละเวลาให้แก่บริการทางสังคมด้วย อาทิ เป็นประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย เหรัญญิกมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี ประธานมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

การที่ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายตำแหน่ง และได้รับแต่งตั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ เมื่อ พ.ศ. 2529 ตลอดจน ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดาสานุศิษย์ ญาติสนิท มิตรสหายแล้วว่า ท่านเป็นผู้ที่สมควรได้รับยกย่องว่ามีความรอบรู้ในด้านวิชาการ และด้านการบริหารงานยอดเยี่ยม ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน เป็นปรมาจารย์ที่ควรแก่การสักการะสรรเสริญ ท่านมุ่งมั่นถ่ายทอดศิลปวิทยาการวิชาชีพและประสบการณ์ ให้แก่ศิษยานุศิษย์ด้วยความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง เป็นผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา เสียสละ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคม เพื่อเป็นพลังสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศชาติสามารถก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ทัดเทียมนานาประเทศได้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

 1. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 2. มหาวชิรมงกุฎ
 3. ตติยจุลจอมเกล้า

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
 2. ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
 3. นิสิตเก่าเกียรติยศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 4. ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

 1. กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. กรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
 4. กรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. ประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ
 7. นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
 8. เหรัญญิกมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี
 9. ประธานมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา
 10. ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงกวี จำกัด
 11. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
 12. ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย