ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล

เกิด : ๑ มีนาคม ๒๔๗๓ ◆ ที่อยู่ : ๖๗ สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

ประวัติส่วนตัว

เกิด : ๑ มีนาคม ๒๔๗๓

ที่อยู่ : ๖๗ สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

การศึกษา

จบการศึกษาจาก

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา M.P.A., Ph.D. (New York)

การศึกษาเพิ่มเติม

๑. การบริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย University of London

๒. การบริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย Wisconsin University

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ม.ว.ม., ม.ป.ช., ท.จ., ท.จ.ว.

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงาน

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
 1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๗
 2. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
 3. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ (ชุด ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์)
 4. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๘ (ชุด ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช)
 5. รักษาการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๑๙
 6. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๓ (ชุด พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์)
 7. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖ (ชุด พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
 8. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๓๑
 9. เลขาธิการสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔
 10. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ (ชุด นายอานันท์ ปันยารชุน)
 11. รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ชุด นายอานันท์ -ปันยารชุน)
 12. ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 13. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 14. ประธานคณะกรรมการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (องค์กรกลาง) (วันเลือกตั้ง ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕)
  ประธานคณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง (วันเลือกตั้ง ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕)
  ประธานคณะกรรมการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งซ่อมเขต ๑ กรุงเทพมหานคร (วันเลือกตั้ง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖)
  ประธานคณะกรรมการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งซ่อมเขต ๒ จังหวัดศรีสะเกษ (วันเลือกตั้ง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๖)
 15. นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  นายกสภามหาวิทยาลัยสุรนารี
  นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  นายกสภาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 16. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 17. วุฒิสมาชิก (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๑)
 18. ประธานกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรมของวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๑)
 19. วุฒิสมาชิก (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
 20. กรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
 21. ประธานกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรมของวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
 22. กรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 23. กรรมการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ....
 24. กรรมการคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาวิเคราะห์อำนาจของวุฒิสภาในการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 25. กรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ....
 26. ประธานคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 27. กรรมการคณะกรรมการจัดทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (ของรัฐสภา)
 28. รองประธานคณะอนุกรรมการจัดของที่ระลึกถวายเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (ของรัฐสภา)
 29. อนุกรรมการประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ (ของรัฐสภา)
 30. ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 31. ประธานกรรมาธิการพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๒)
 32. กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประธาน อ.ก.พ. กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 33. ประธาน อ.ก.พ. พัฒนาข้าราชการ
 34. ประธาน อ.ก.พ. พิจารณาการให้ทุนรัฐบาลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 35. ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 36. ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิจัยเรื่อง การปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
 37. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันราชภัฎ
 38. กรรมการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 39. ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 40. กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 41. กรรมาธิการการเงิน ของ League of Red Cross and Red Crescent Societies
ตำแหน่งปัจจุบันที่สำคัญ
 1. นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 5. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. ประธานโครงการหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
 8. กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา
 9. รองประธานมูลนิธิราชสุดา
 10. รองประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
 11. ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
 12. กรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์ เกษม อุทยานิน
 13. กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 14. กรรมการมูลนิธิธารน้ำใจ

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

วันที่ได้รับ

สถาบัน/องค์การ

เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง

๑๘ พ.ย. ๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยอินสบ รูก

เหรียญเกียรติคุณ Ehrnzeichen der

(๑๔ ก.ค. ๒๕๒๖)

ประเทศออสเตรีย

Universitatt Innsbruck

๑๙ ม.ค. ๒๕๒๖

สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตดีเด่นสาขานัก วิชาการ ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗

๙ ธ.ค. ๒๕๒๘

องค์การรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งเอเชียตะวันออก (EROPA)

โล่เกียรติยศ

๑๖ ธ.ค. ๒๕๒๙

รัฐบาลออสเตรีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงพร้อมดวงดารา (The Great Golden Order of Merit with Star) ชั้น DAS GROSSE GOLDENE EHRENZEICHEN MIT DEM STERN

๒๔ ก.ย. ๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและกิจการต่างประเทศ)

๒๙ ธ.ค. ๒๕๓๐

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาการศึกษา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุดมศึกษา

๖ ม.ค. ๒๕๓๑

รัฐบาลญี่ปุ่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น I Grand Gordon of the Order of the Sacred Treasure

๙ ม.ค. ๒๕๓๑

มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ปริญญาปรัชญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา รัฐศาสตร์

๒๕ ก.พ. ๒๕๓๑

รัฐบาลฝรั่งเศส

เครื่องราช อิสริยาภรณ์ Commandeur dans l’ Ordre des Palmes Academiques

๑๑ เม.ย. ๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยโซะกะ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ประเทศญี่ปุ่น

๒๕ พ.ค. ๒๕๓๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

๑๗ ต.ค. ๒๕๓๕

สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตดีเด่น สาขาข้าราชการ การเมือง ประจำปี ๒๕๓๔/๒๕๓๕

๔ ธ.ค. ๒๕๓๕

สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาพัฒนบริหาร ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ส.ค. ๒๕๔๑

สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ดีเด่น ในรอบ ๕๐ ปี

เม.ย. ๒๕๔๓

คณะกรรมการ เอกลักษณ์แห่งชาติ

บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านการศึกษา)


สำนักนายกรัฐมนตรี

ประจำปี ๒๕๔๑

๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๓

วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

รางวัลเจ้าฟ้าสุทธา ทิพย์

๑๑ ก.ค. ๒๕๔๕

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๔ ก.พ. ๒๕๔๖

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รัฐประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยทักษิณ

การศึกษาศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาภาวะผู้นำ ทางการบริหารการศึกษา

๑๒ ม.ค. ๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์