ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์

เกิด : วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๕๘ ◆ ถึงแก่กรรม : ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ◆ สัญชาติ : ไทย ◆ เชื้อชาติ : ไทย ◆ ศาสนา : พุทธ ◆ ภรรยา : คุณหญิงพยอม บิณฑสันต์ (ถึงแก่กรรม ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐) ◆ ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๖๖/๔ อาคารลุมพินีเพลส ตึก B ชั้น ๒ ซ.ศรีบำเพ็ญ ถ.พระราม ๔ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์

ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่ออายุเพียง ๑๔ ปี ต่อจากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖

เมื่อได้รับปริญญาแล้ว ศ.ดร. บุญรอดได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๖ นับว่าเป็นอาจารย์ที่มีอายุน้อยมาก กล่าวคือมีอายุเพียง ๑๘ ปีเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ จึงได้สอบแข่งขันและได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัย M.I.T. มลรัฐ Massachusetts ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ปรากฏว่า ศ.ดร. บุญรอด ได้เขียนวิทยานิพนธ์ดีเด่นจนได้รับคำชมเชยโดยทั่วไป และได้รับปริญญา Master of Science in Electrical Engineering เกียรตินิยม สาขาไฟฟ้ากำลัง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลังจากนั้นก็ได้เข้าศึกษาเพื่อทำปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Wisconsin จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เกิดขึ้น ศ.ดร. บุญรอดจึงได้สมัครเข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานเสรีไทยและได้เดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศจีน อินเดีย และศรีลังกา

ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ศ.ดร. บุญรอดได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ และได้กลับเข้าไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Harvard ได้รับปริญญา D.Sc. สาขาไฟฟ้าพลังน้ำ และได้รับเกียรติเชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคม Tao-Beta Phi ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย

ศ.ดร. บุญรอด ได้เดินทางกลับประเทศไทย และเข้ารับราชการในสังกัดเดิม คือ แผนกไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในตำแหน่งหัวหน้าแผนก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษในปีเดียวกันนั้น

เมื่อรัฐบาลได้ตั้งการพลังงานแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ศ.ดร. บุญรอด ก็ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการอีกตำแหน่งหนึ่ง สืบมาจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม ๒๔๙๙ จึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพลังงานแห่งชาติและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทำการแทนผู้ว่าการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ อีกด้วย

จนกระทั่งวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๑ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ศ.ดร. บุญรอด เลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในปีเดียวกันนั้น

ครั้นถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๒ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ต่อมา ศ.ดร. บุญรอด ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา คณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ และได้เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๖ ก่อนเกษียณ ศ.ดร. บุญรอด ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการประปานครหลวง

อิสริยาภรณ์ และเกียรติยศที่ได้รับ

พ.ศ. ๒๔๘๘ รางวัลปฏิบัติการในฐานะเสรีไทย ระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ในการปฏิบัติการที่จีน อินเดีย และศรีลังกา

พ.ศ. ๒๔๙๔ เหรียญบรมราชาภิเษก

พ.ศ. ๒๔๙๔ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๔๙๖ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๐๐ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. ๒๕๐๒ เหรียญจักรพรรดิมาลา

พ.ศ. ๒๕๐๓ ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๐๓ รางวัลจากสโมสรไลออนส์ระหว่างชาติ ในฐานะนายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพคนแรก พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓

พ.ศ. ๒๕๐๕ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. ๒๕๐๗ ทุติยจุลจอมเกล้า

พ.ศ. ๒๕๐๘ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๐๙ รางวัลแมกไซไซ สาขาการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ตอนล่าง

พ.ศ. ๒๕๑๐ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๑ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๑ มหาวชิรมงกุฎ

พ.ศ. ๒๕๑๑ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา

พ.ศ. ๒๕๑๔ (๑๗ มิ.ย.) วุฒิบัตรกิติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์

พ.ศ. ๒๕๑๔ (๕ ธ.ค.) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. ๒๕๑๖ Knight Commander’s Cross (Badge and Star) จากรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

พ.ศ. ๒๕๑๖ Medaille Royale Du Million D’Elethanth et Du Tarasal Blanc (Commandeur) จากรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรลาว

พ.ศ. ๒๕๑๖ Chuong-My-Boi-Tinh (Order of Merit) First Class จากรัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม

พ.ศ. ๒๕๕๐ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๕๑ ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. ๒๔๗๖ อาจารย์ผู้ช่วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๙๒ อาจารย์ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๙๒ อาจารย์โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๙๓ อาจารย์เอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๙๖ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการพลังงานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๔๙๙ เลขาธิการพลังงานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๑ ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๒ (๑ ก.ย.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๔ (๑๙ ธ.ค.) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาคณะปฏิวัติ

พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้ว่าการประปานครหลวง

พ.ศ. ๒๕๑๘ เกษียณอายุราชการ

ราชการพิเศษ

พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แทนไทย และประธานคณะกรรมการฝ่ายไทยในองค์การพลังงานไฟฟ้าโลก

พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แทนไทย และประธานคณะกรรมการฝ่ายไทยในองค์การระบบไฟฟ้าสากล

พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แทนไทย และประธานคณะกรรมการฝ่ายไทยในองค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ

พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๒๕ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการประสานงานสำรวจลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๐ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๐ ผู้ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น

พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๐ กรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒ สมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๒ ร่วมการประชุมพิจารณากฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่นๆ รวมจำนวน ๑๐ คน จัดโดยองค์การ สหประชาชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๖ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๖ กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๕ ประธานกรรมการจำแนกที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖ กรรมาธิการงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๑๓ ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งเอเซียและตะวันออก ไกล (อีคาเฟ่) สมัยที่ ๒๖

พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๕ ประธานคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๕ กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๔ (๑๕ มิ.ย.) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๗ Member Board of Trustees of AIT

พ.ศ. ๒๕๑๖ รองประธานองค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติ

พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๘ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๐-ปัจจุบัน กรรมการเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา

กิจกรรมอื่น ๆ

พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๘๑ นายกสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๔ นายกสมาคมนักเรียนนานาชาติของมหาวิทยาลัย WISCONSIN คนแรก

พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔ นายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพคนแรก

พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑ นายกสมาคมไทย-อเมริกันคนแรก

พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๐๐ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     ๒๕๐๒-๒๕๐๔ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

     ๒๕๐๖-๒๕๐๙ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. ๒๕๑๔ (๒๐ ก.ค.) ประธานกรรมการพิจารณาการดำเนินการก่อสร้าง ถนนรัชดาภิเษก

พ.ศ. ๒๕๑๕ (๑ ต.ค.) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๕ (๒ ต.ค.) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๑๖ ประธานคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๒๙ นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยฯ

พ.ศ. ๒๕๑๖-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๒-ปัจจุบัน ประธานชมรมจุฬาพฤทธาจารย์

พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน ประธานชมรมนักอุทกวิทยา