เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ให้บริการเฉพาะนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
  2. ยืมได้เฉพาะหนังสือ หนังสือบางเล่มอาจให้บริการยืมไม่ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุด
  3. รับหนังสือได้ที่ห้องสมุดคณะ/สถาบันที่ท่านสังกัด เมื่อได้รับอีเมลแจ้ง
  4. บริการนี้จะติดต่อกับท่านทางอีเมล โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ข้อมูลผู้ยืม
ข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืม
ตัวอย่าง 378.593 ปจ372
Copy URL ของหน้งสือมาวางที่นี่