การประชุมวิชาการศูนย์วิทยทรัพยากร 2556

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2556 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ

 

ระบบสตูดิโอเสมือนจริง : Broadcaster

หากจะกล่าวถึงระบบสตูดิโอเสมือนจริง ผู้ที่อยู่ในวงการผลิตสื่อโทรทัศน์ หรือวิชาชีพโสตทัศนศึกษาคงนึกถึง Blue Screen หรือถ้าในยุคปัจจุบันก็ต้องเป็น Green Screen ซึ่งเป็นระบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีราคาแพง อยู่ห่างไกลหน่วยงานการศึกษา จะมีใช้ก็ในระดับสตูดิโอใหญ่ๆ หรือระดับสถานีออกอากาศ ด้วยเหตุนี้เองเป็นการจุดประกายความคิด ให้ ผศ. ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้เล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมระบบสตูดิโอเสมือนจริงที่ใช้ในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีมูลค่าหลายล้านบาท จึงเกิดความคิดที่จะสร้างระบบสตูดิโอเสมือนจริงขึ้น โดยใช้ฐานความรู้ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่อาจารย์ศึกษาวิจัยอยู่ มาพัฒนาระบบสตูดิโอเสมือนจริงขึ้น ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ ผศ. ดร.อรรถวิทย์ สุดแสงจึงได้ทำโครงการงานวิจัย ระบบสตูดิโอเสมือนจริง : Broadcaster ขึ้น คณะวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้การสร้างฉากจากคอมพิวเตอร์กราฟิก และบันทึกวีดิทัศน์ที่ Presenter หรือนักแสดงอยู่บนฉากสีเขียว (Green Screen) ซึ่งในฉากสีเขียวนี้ได้มีการลงรหัสไว้ และนำข้อมูลตำแหน่งของกล้องและรหัสต่างๆ ที่พิมพ์อยู่บนฉากสีเขียวมาคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลมาประมวลผลและสร้างฉากขึ้นมา out put ที่ได้จะเห็นภาพเสมือนการบันทึกวีดิทัศน์ในสถานที่ต่างๆ ตามที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์กราฟิก ทั้งๆ ที่เป็นการบันทึกวีดิทัศน์ในสตูดิโอที่มีฉากสีเขียวขนาดเล็ก ซึ่งในระบบนี้สามารถสร้างภาพสามมิติได้

ระบบสตูดิโอเสมือนจริง : Broadcaster นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6 จากระบบการทำงานของระบบสตูโอเสมือนจริง ทำให้ผู้ผลิตรายการขนาดเล็กสามารถใช้ Green Screen ได้ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์จำนวนมาก ในราคาแพง ในด้านวงการการศึกษาทำให้หน่วยงานผลิตสื่อการศึกษาสามารถใช้ Green Screen ในการสร้างฉาก โดยไม่ต้องลงทุนสร้างฉากจริงขึ้น ลดการลงทุนในการทำฉาก และยังสร้างสีสัน สร้างความน่าสนใจในการทำสื่อได้ตามจิตนาการของผู้ผลิตสื่อ มีความสะดวก ประหยัด งานวิจัยชิ้นนี้สามารถผ่าทางตันวงการคนทำสื่อได้เป็นอย่างดี ผศ. ดร.อรรถวิทย์ ได้กล่าวทิ้งท้ายในการนำชมระบบสตูดิโอเสมือนจริง ว่า ตอนนี้เทคโนโลยีมีความพร้อมที่เหลือคือความคิดสร้างสรรค์ ที่จะมาผสมผสานเพื่อผลิตสื่อให้ได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายของวงการคนทำสื่อ

ขอขอบคุณ : ผศ. ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง และคณะวิจัย ระบบสตูดิโอเสมือนจริง : Broadcaster
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).