Dynamic Convergences: Sociology and Art​

unnamed

Dynamic Convergences: Sociology and Art​

 

ศิลปิน: กฤช งามสม, กมลพร วงศ์เจริญชัย, ฉัตรชัย สุบรรณ, ประทีป สุธาทองไทย,
พิชชานันท์ สอนเย็น, ยุรี เกนสาคู, ยศวดี ครุฑกล่อม และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

 

ภัณฑารักษ์: สืบแสง แสงวชิระภิบาล

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงงาน 25 ธันวาคม 2557 – 7 กุมภาพันธ์ 2558

 

วันที่พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557

การบรรยายโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา 17.00-18.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45-20.30 น.

 

Dynamic Convergences: Sociology and Art นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวิทย-นิทรรศน์ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยครั้งนี้ เป็นการบรรจบกันของศาสตร์ทั้งสองระหว่างสังคมวิทยาและศิลปะ ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาตั้งแต่อดีต โดยนำเสนอการตีความและการโต้ตอบของศิลปินทัศนศิลป์กับแนวความคิดสันติวิธี ซึ่งศิลปินได้รับประสบการณ์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่าน

 

อะไรคือสันติวิธี? รูปแบบและแนวทางสันติวิธีเป็นอย่างไร? คำถามเหล่านี้วนเวียนไปมาบ่อยครั้งในการพิจารณาการแสดงออกบนแนวทางสันติวิธี นิทรรศการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินเข้ามาเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับนักสันติวิธี เพื่อสืบค้นและแสวงหาหลักความคิดสันติวิธี ก่อนแปลงค่าประสบการณ์นั้นไปเป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย อาทิ จิตรกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม วิดีโอ และโสตทัศน์ ฯลฯ

 

Dynamic Convergences เสนอความหลากหลายของมุมมองทางสันติวิธี ทั้งมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กระแสพฤติกรรมร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นความเข้าใจการปราศจากความรุนแรงและสันติ หรือสันติภาพและความขัดแย้ง ศิลปินทั้งแปดถ่ายทอดการจำลองปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานสันติวิธี ทั้งนี้ผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและพิจารณาประเด็นสันติวิธี นำไปสู่การความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

 

รูป แบบสันติวิธีมีอยู่มากมายหลากหลายวิธี นิทรรศการครั้งนี้จะพยายามนำเสนอแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาสังคมควบคู่กับสันติวิธีในศตวรรษที่ 21 ในบริบทไทย

**********

Dynamic Convergences: Sociology and Art
Exhibitios  : December 25, 2014       

 

Dynamic Convergences: Sociology and Art
Open Reception and Talk by Artists  : December 25, 2014       

**********

 

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ (หอสมุดกลาง)

ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907

อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

www.car.chula.ac.th/art

Facebook: The Art Center – Chula

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Print Friendly