หอศิลปวิทยนิทรรศน์

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการขึ้นอีกครั้ง หลังจากปิดซ่อมแซมมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ด้วยสภาพที่พร้อมจะสืบสานความตั้งใจดั้งเดิม ซึ่งต้องการให้หอศิลปวิทยนิทรรศน์แห่งนี้ เป็นแหล่งความรู้หนึ่ง สำหรับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ของประเทศไทยและต่างประเทศ
ด้วยจุดมุ่งหมายที่ไม่แตกต่างจากห้องทดลองอื่นๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอศิลปวิทยนิทรรศน์คืออีกพื้นที่หนึ่งเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการทดลอง ค้นคว้า และท้าทายการรับรู้เดิม เพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ โดยเป็นแหล่งรวมของนิทรรศการทางทัศนศิลป์ อาทิ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และภาพถ่าย ตลอดจนเปิดโอกาสให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่นอกเหนือกฎเกณฑ์เดิมๆ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ความคิดสร้างสรรค์คือทักษะสำคัญของการอยู่รอดของบัณฑิตในโลกวันข้างหน้า เพราะจินตนาการคือสิ่งที่พวกเขาจะต่อยอดออกไปไกลกว่าความเข้าใจที่เคยมี
อ.ดร.ประพล คำจิ่ม
หัวหน้าหอศิลปวิทยนิทรรศน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Print Friendly