Paradise Engineering

8 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2551
Paradise Engineering


โดย:
+ อิ๋ง กาญจนะวณิชย์
+ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
+ ประทีป สุธาทองไทย
+ สาครินทร์ เครืออ่อน
+ ศุภร ชูทรงเดช
+ วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

เราไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้วว่า ทุกวันนี้เราถูกรายล้อมไปด้วยคำโฆษณาต่างๆ นานา ที่ชวนให้เราคล้อยตาม และส่งผลไปถึงการแสดงออกและการกระทำ ทว่า การโฆษณานั้น กลับเป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหนึ่งของโครงสร้างใหญ่ในกระบวนการโกหกและการถูกทำให้เชื่อ ซึ่งแฝงมาในรูปแบบต่างๆ ที่แนบเนียนเสียจนเราไม่รู้สึกตัว การโฆษณาชวนเชื่อไม่เพียงมาในรูปแบบของการขายสินค้า หรือทางการเมืองเท่านั้น หากแต่เป็นกระบวนการจัดการที่ผ่านการคิดที่แยบยล การสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดผ่านกลวิธีหลากหลาย ผลสุดท้าย เราก็ยอมรับความคิดที่ถูกป้อนไปโดยปริยาย และยากที่จะต้านทานหรือคิดขัดแย้ง เพราะที่ผ่านมา เราได้ถูกกล่อมเกลาให้วาดฝัน ตั้งความหวัง และคิดตามต่อสิ่งที่เราถูกบอกมาแทบจะทั้งชีวิต ฉะนั้น สิ่งที่นิทรรศการนี้พยายามจะทำก็คือ การมองสถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีคิดของคนในสังคม แล้วย้อนกลับไปสู่เหตุแห่งผล นั่นคือการตั้งคำถามต่อการปลูกฝังทางความคิดในสังคมไทย

หากงานศิลปะคือตัวแทนแห่งการแสดงออกทางความคิดของศิลปิน และทำหน้าที่ส่งสารบางอย่างไปสู่ผู้ชมแล้วล่ะก็ คำถามแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของนิทรรศการกลุ่มในครั้งนี้ คือ เรา ซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศไทย เติบโตขึ้นมาผ่านระบบการศึกษาไทย เรียนรู้ค่านิยมที่ได้รับการสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่น แล้วทุกวันนี้เราคิด เชื่อ และกระทำสิ่งที่ออกมาจากตัวของเราเองจริงๆ หรือมันคือการถูกทำให้คิด เชื่อ และส่งผลถึงการกระทำของเรากันแน่

การร้อยเรียงผลงานศิลปะร่วมสมัย ภายใต้แก่นความคิดเดียวกัน หากต่างกันไปตรงวิธีการนำเสนอ และเรื่องราวย่อยที่แต่ละศิลปินมีความรู้สึกและมุมมองที่ไม่เหมือนกัน โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นส่วนต่างๆ ของกระบวนการทั้งระบบที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน

จากจุดเริ่มของการตั้งคำถาม ที่นำไปสู่การแสดงออกทางศิลปะร่วมกันในนิทรรศการนี้ เป็นเพียงการพิจารณาสิ่งที่เราเคยได้รับมา และกำลังเผชิญอยู่ อันหล่อหลอมให้แต่ละคนมีการรับรู้ต่อเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป ที่สำคัญที่สุด สิ่งที่เราคาดหวังหรือวาดฝันไว้นั้น ในความเป็นจริงแล้ว ผลที่ปรากฎมันอาจไม่ได้สวยงามอย่างภาพสวรรค์ในจินตนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยากล่อมประสาทที่มาในรูปแบบการโฆษณาชวนเชื่อ ก็ทรงอำนาจและอาจนำพาให้เราวนเวียนอยู่ในภาพฝันที่เราเชื่อมั่นว่าจริงก็เป็นได้

คัดสรรโดย ฉัตรติยา นิตย์ผลประสริฐ

___________________________________________________________________________________________________

พิธีเปิดนิทรรศการ

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Print Friendly