A Ghost Story

22 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2549
A Ghost Story
โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์

งานเลี้ยงเปิดนิทรรศการ:
22 มิ.ย. 2549 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

นิทรรศการเดี่ยวล่าสุดของ กรกฤช เจียรพินิจนันท์ กับแนวคิดที่นำเอาความคาบเกี่ยวระหว่างประสบการณ์ชีวิตและเมือง สะท้อนไปถึงผู้คนรอบๆ ตัว ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผ่านการนำเสนอด้วยภาพที่ปรากฏโดยมีทั้งการอัดขยายภาพ สไลด์ หรือในลักษณะการถ่ายภาพบุคคล ภาพทิวทัศน์ ที่รวมเอาบุคลิกทั้งในทางกายภาพและจิตใจ ตลอดจนภาพในมุมกว้างของเมืองใหญ่

เรื่องราวที่บอกเล่าของ กรกฤช เจียรพินิจนันท์
- ความขัดแย้งระหว่างการใช้ชีวิตกับความเป็นไปของสังคม
- ภาพความจริงและภาพลวงตาที่แยกกันแทบไม่ออก
- การสร้างคำนิยามให้กับตัวตน
- ความพยายามผลักดันสังคมให้ก้าวหน้าและมองหาจุดยืนของสังคม
- ความเป็นจริงที่เจ็บปวด
- ความลับที่มองไม่เห็น
- ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง
- เรื่องเพศ
- ความคลุมเครือในวิถีชีวิตของผู้คน
- ความแปลกประหลาดของสิ่งใหม่ๆในสังคมบริโภค

รูปแบบผลงาน: ภาพถ่าย และสไลด์

Print Friendly