Quiet Storm

22 สิงหาคม – 24 กันยายน 2548
Quiet Storm
กมล เผ่าสวัสดิ์

Artist’s Statement
กมล เผ่าสวัสดิ์

เป็นการยากมากที่จะอธิบายความหมายทางนามธรรมของความสงบได้ โดยปราศจากการกระตุ้นของสิ่งเร้า ที่นำให้ผู้ชมมีประสบการณ์ตรงต่อการรับรู้ภาวะของความว่าง อันเป็นสิ่งสำคัญที่พาไปสู่ความสงบ ดังนั้น จึงต้องอาศัยการชักจูง ที่เป็นนามธรรม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงให้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและเข้าใจความหมายทางนามธรรมได้

ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ซึนามิ อันเป็นเสมือนแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้ข้าพเจ้ามองเห็นหนทางที่จะอธิบายภาวะแห่งความสงบได้ เพราะจากโศกนาฏกรรมที่ภัยธรรมชาติได้เป็นฝ่ายรุกล้ำทำลายพื้นที่แห่งมนุษย์ และนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทางทรัพย์สิน และชีวิตของผู้คนหลากเชื้อชาติ  ซึ่งการเสียชีวิตอย่างฉับพลันนี้เอง ที่เป็นเหตุให้ดวงวิญญาณจากไปอย่างไม่สงบ และต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความตกใจอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตน จึงไม่สามารถหลุดพ้นไปสู่ความสงบได้ ทางด้านผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เอง เมื่อใดก็ตามที่เราระลึกถึงผู้ที่จากไป ทั้งที่พบเจอและสูญหาย เราต่างร่วมสวดภาวนาหรือกล่าวคำไว้อาลัยให้พวกเขาไปสู่สุขคติ และเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบ

Quiet Storm จึงเป็นผลงานทางความคิดที่เชื่อมโยงการรับรู้ของผู้คนบนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ผ่านงานศิลปะในลักษณะของการนำพาผู้ชมเข้าสู่การเผชิญหน้ากับบริบทแห่งความว่าง เพื่อให้เข้าถึงความหมายเชิงนามธรรมของความสงบ โดยอาศัยเครื่องมือทางสุนทรียะในการอธิบาย และเมื่อเราเข้าใจถึงสภาวะนั้นแล้ว  เราจึงสามารถเรียนรู้  ตลอดจนรับรู้ได้ว่าการจากไปของบุคคลเหล่านั้น ได้เดินทางสู่ภพที่สงบไปพร้อมกับการขับเคลื่อนของจักรวาล ขณะเดียวกันผู้ชมและผู้ที่ยังมีชีวิตก็สามารถสัมผัสได้ถึงภาวะความว่างภายในตัวเองได้เช่นกัน

Print Friendly