No Valid Matters

18 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2552
No Valid Matters
โดย รองศาสตราจารย์ เกศ ชวนะลิขิกร

picture-051re2 picture-045re2 picture-020re2 picture-032re2

ผลงานจิตรกรรมแบบนามธรรม เป็นผลงานที่ผู้ชมผลงานส่วนใหญ่มักมีคำถามหาความเข้าใจในความหมายของภาพที่ดูไม่รู้เรื่อง ในขณะเดียวกันผลงานจิตรกรรมแบบที่ดูรู้เรื่อง เช่น ภาพเขียนหุ่นนิ่ง หรือทิวทัศน์ ผู้ชมทั่วไปกลับไม่ต้องการความเข้าใจในเนื้อหาของภาพ ผู้ชมสามารถเห็นและชื่นชมในความงามโดยไม่ถามหาความหมาย

สำหรับข้าพเจ้า ผลงานจิตรกรรมทั้งสองแบบต่างไม่ได้แสดงเนื้อหาในด้านการสื่อความหมาย เพียงแต่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ผู้ชมผลงานไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรือค้นหาความหมายในภาพ เพียงรู้สึกตามขณะที่มองภาพอยู่ จะรู้สึกอย่างไรก็ได้ตามที่ตนเองรู้สึกจริง ซึ่งต่างคนจะได้รับความรู้สึกจากภาพต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและประสบการณ์ของแต่ละคน ผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์คล้ายคลึงกันจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันได้ ภาพเขียนทั้งสอบแบบนี้จึงเป็นตัวอย่างของศิลปะที่ไม่ได้มีเจตนาแสดงเนื้อหาสาระในการสื่อความหมาย

โดยเฉพาะจิตรกรรมแบบนามธรรมบางชนิด ที่ผู้ชมส่วนใหญ่มักคิดว่าไม่เข้าใจหรือดูไม่รู้เรื่อง ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้รู้เรื่องหรือเข้าใจ ไม่ได้มีความหมาย ไม่มีสาระ ไม่มีเรื่องให้ค้นหา ผลที่ได้รับจากการชมผลงานคืออารมณ์ความรู้สึก

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง และความเหมือนกันของภาพเขียนแบบนามธรรมที่ไม่มีรูปกับภาพเขียนแบบรูปธรรมที่เป็นภาพของสิ่งที่เรามีชื่อเรียก รับรู้ได้ว่าเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือภาพทิวทัศน์ ผลงานจิตรกรรมทั้งสองแบบต่างรับรู้ หรือเสพได้เพียงด้วยอารมณ์ความรู้สึก รู้สึกได้ด้วยจิตใจ และไม่มีความจำเป็นต้องรู้หรือเข้าใจความหมาย

มิถุนายน 2552


Exhibition Review

นิตยสาร  Fine Art  กันยายน 2552

no-valid-matters1_page_1no-valid-matters1_page_2

Print Friendly