หน้าแรก

Bannasan Tribe #3_Jakkai (1)
Continuum: Acculturating
ศิลปิน: จักกาย ศิริบุตร เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และ ปิยทัต เหมทัต
ภัณฑารักษ์: สืบแสง แสงวชิระภิบาล
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงงาน 28 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2559
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
การเสวนาโดยศิลปิน: 17.00-18.30 น. (ห้องประชุม 3 ชั้น 3)
เปิดให้ชมนิทรรศการ: 18.40-20.30 น.
นิทรรศการนี้อภิปรายประเด็น “acculturation” การปรับตัว (ประยุกต์) เข้ากับศูนย์กลาง (หรือสภาพแวดล้อมวัฒนธรรม ใหม่ new cultural environment) ผ่านสมมุติฐานของคนนอกวัฒนธรรม(หลัก) ในมิติของทักษะการซึมซับ (absorption) การเอาตัวรอด และการสร้างสถานะของบุคคลหน้าใหม่ทางสังคมนำไปสู่การสร้างสรรค์กระบวนการทางศิลปะร่วมสมัย
หากพิจารณาในบริบทของการปรับประยุกต์ดังกล่าวข้างต้น โลกศิลปะร่วมสมัย อุปมาอุปมัยได้กับโลกของการปรับตัวเข้าหาสิ่งแปลกใหม่ และการแสวงหาวัฒนธรรมที่ตกสำรวจ ในการเรียนรู้พฤติกรรม ทัศนคติ และความคิด ผ่านการศึกษาผลผลิตทางวัฒนธรรม ศิลปินจึงเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะพิเศษที่มีความไวต่อการปรับประยุกต์เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ หัวข้อดังกล่าวจึงกลายเป็นการสลับบทบาทของมุมมองบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ตลอดจนการอภิปรายอาณาเขต วัฒนธรรมหลักของศิลปะร่วมสมัย
ศิลปิน จักกาย ศิริบุตร เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ และ ปิยทัต เหมทัต ถ่ายทอดประสบการณ์ และการตีความหมายประเด็นดังกล่าวผ่านรูปแบบทางศิลปะที่แตกต่างกันออกไป  จักกายเลือกนำเสนอมุมมองของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยผ่านการสร้างผลงานการปักผ้า เพื่อนำเสนอเรื่องราว ประสบการณ์ทางสังคมกลุ่มชนชาวพม่า ตลอดจนการเปิดเผยมุมมองความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ดังกล่าว เจษฎาอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวในการซึมซับวัฒนธรรมใหม่ของล้านนา โดยการสังเกตและหยิบยืมรูปแบบลักษณะผลงานพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้ในบริบทศิลปะร่วมสมัย ปิยทัตตีความการปรับตัวภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่จากแรงบันดาลใจวัตถุจากนอกโลก (อุกกาบาต) ผ่านผลงานภาพยนตร์ ใช้ขบคิดถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ที่คุ้นเคย
นิทรรศการนี้จึงเป็นการนำประเด็นนำดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้สาระของการผสมผสานวัฒนธรรม ในมุมมองที่หลากหลายที่เป็นหัวใจสำคัญของศิลปะในศตวรรษที่ 21
                                                                                                                                                             **********

Continuum: Acculturating

Opening Reception   : December 22, 2015      

**********

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
                                                                                                                                     **************************************************